زمان اعلام نتایج داوری اولیه

زمان اعلام نتایج داوری اولیه

زمان اعلام نتایج داوری اولیه

1397-09-03

با اتمام یافتن زمان ارسال آثار بخش دانشجویی نخستین جشنواره ادبیات سلامت، داوری اولیه جشنواره آغاز شده است.

در این بخش از میان آثار رسیده در بخش اصلی و بخش دانشجویی، آثاری که معیارهای ورود به مرحله نهایی جشنواره داشته باشند اعلام می‌شوند. بنابر زمان‌بندی جشنواره که قرار بود 30 آبان انتخاب‌های اولیه اعلام شوند باتوجه به تمدید شدن جشنواره، نتایج داوری اولیه با کمی تاخیر اعلام خواهد شد.

بدیهی است که نتایج اولیه از طریق سایت جشنواره به اطلاع خواهد رسید.

 

آوای سلامت وزارت بهداشت ادبیات سلامت ادبیات سلامت ادبیات سلامت
توسعه دهنده هوشمند